Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze
 návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 
 

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti
ASSI-CZ s.r.o.
se sídlem Jiráskovo nám. 411 Kolín 28002
identifikační číslo: 26142945
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 74021
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové
adrese http://obchod.renegadehoofboots.cz
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní
společnosti ASSI-CZ s.r.o., se sídlem Jiráskovo nám. 411 Kolín 5 28002,
identifikační číslo: 26142945, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74021 (dále jen „prodávají-
cí“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva
a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní
smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a ji-
nou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetové-
ho obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provo-
zován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://ob-
chod.renegadehoofboots.cz (dále jen „webová stránka“), a to
prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní
obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v
úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či oso-
bou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti
nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před
ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu
účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
1.6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může
kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatel-
ského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen
„uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu
umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace
přímo z webového rozhraní obchodu.
1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povi-
nen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživa-
telském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží
jsou prodávajícím považovány za správné.
1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a
heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací
nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
1.9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím
osobám.
1.10.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě,
kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v přípa-
dě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně ob-
chodních podmínek).
1.11.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarové-
ho a softwarového vybavení třetích osob.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1.12.
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu
je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní
smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského
zákoníku se nepoužije.
1.13.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně
uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně
z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají
v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obcho-
du. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít
kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
1.14.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech
spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí
pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České repub-
liky.
1.15.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář
ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejmé-
na informace o:
1.15.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektro-
nického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
1.15.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu
doručení objednávaného zboží a
1.15.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně
jen jako „objednávka“).
1.16.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i
s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu
kliknutím na tlačítko „potvrdit a dokončit objednávku“. Údaje uvedené v
objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající ne-
prodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elek-
tronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uve-
denou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická
adresa kupujícího“).
1.17.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky
(množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu)
požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například pí-
semně či telefonicky).
1.18.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením při-
jetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elek-
tronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
1.19.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komuni-
kačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.20.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní
smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; nebo 
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 74044153 / 0300,
vedený u společnosti ČSOB Kolín (dále jen „účet prodávajícího“);
1.21.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu
také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady
spojené s dodáním zboží.
1.22.
Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou plat-
bu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4 obchodních podmínek ohledně
povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
1.23.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní
cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní
cena splatná do 5 dnů dnů od uzavření kupní smlouvy.
1.24.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní
cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě
bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
1.25.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího
nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3), požadovat
uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
1.26.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu
nelze vzájemně kombinovat.
1.27.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně
závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prová-
děných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – faktu-
ru vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej
v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
1.28.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zá-
koníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží,
které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od
kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož
i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od
kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z
obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní
smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačové-
ho programu, pokud porušil jejich původní obal.
1.29.
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 či o jiný případ, kdy nelze od
kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829
odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do
čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem
kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží
tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení
od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené
v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit
vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu ob-
chodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasí-
lat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektro-
nické pošty prodávajícího datové schránky : rdxtvu5 .
1.30.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmí-
nek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu
vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s
navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže
být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
1.31.
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek
vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti
(14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způ-
sobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž
oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupují-
cím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a ne-
vzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní
smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky ku-
pujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí .
1.32.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn
jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
1.33.
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv
od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupují-
címu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet
určený kupujícím.
1.34.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací
smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací pod-
mínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá
darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povi-
nen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
1.35.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního
požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné nákla-
dy spojené s tímto způsobem dopravy.
1.36.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo
určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při do-
dání.
1.37.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doru-
čovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednáv-
ce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doru-
čováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
1.38.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat ne-
porušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně
oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o ne-
oprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít.
1.39.
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit
zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
1.40.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění
se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními
§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského
zákoníku).
1.41.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží
převzal:
1.41.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání,
má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které
kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
prováděné,
1.41.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo
ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
1.41.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného
vzorku nebo předlohy,
1.41.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
1.41.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
1.42.
Ustanovení uvedená v čl. 7 obchodních podmínek se nepoužijí u
zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena
ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy
zboží.
1.43.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to,
že zboží bylo vadné již při převzetí.
1.44.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adre-
se jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sorti-
ment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za
okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající ob-
držel od kupujícího reklamované zboží.
1.45.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávají-
cího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1.46.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny
zboží.
1.47.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy
chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského záko-
níku.
1.48.
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající
prostřednictvím elektronické adresy info@renegadehoofboots.cz. Infor-
maci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou
adresu kupujícího.
1.49.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti pří-
slušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vy-
konává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vy-
konává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním záko-
na č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpi-
sů.
1.50.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smys-
lu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.51.
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je po-
skytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zně-
ní pozdějších předpisů.
1.52.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jmé-
no a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační
číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně
vše jen jako „osobní údaje“).
1.53.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to
pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely ve-
dení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se
zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání infor-
mací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním
osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, kte-
rá by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
1.54.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při regis-
traci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webové-
ho rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez
zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých
osobních údajích.
1.55.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit
třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebu-
dou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího
předávány třetím osobám.
1.56.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje
budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způso-
bem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
1.57.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl
poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
1.58.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpra-
covatel (čl. 9) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozpo-
ru s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu
se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel
jejich zpracování, může:
1.58.1.
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
1.58.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý
stav.
1.59.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je
mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za
poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhra-
du nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10.
ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
1.60.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím,
službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupují-
cího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na
elektronickou adresu kupujícího.
1.61.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V přípa-
dě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávají-
cího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na
počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv
odvolat.
11.
DORUČOVÁNÍ
1.62.
Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uve-
denou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
12.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.63.
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (za-
hraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných
právních předpisů.
1.64.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neú-
činné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí
ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá
platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či ob-
chodních podmínek vyžadují písemnou formu.
1.65.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována pro-
dávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
1.66.
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení
od kupní smlouvy.
1.67.
Kontaktní údaje prodávajícího: ASSI-CZ s.r.o. Jiráskovo
nám.
411
Kolín
5
280 02, adresa elektronické pošty info@renegadehoofboots.cz , telefon 777 33 77 09.
V Kolině dne 1.1.2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podmínky ochrany osobních údajů  (dále jen: „GDPR”)

Podmínky ochrany osobních údajů
I.
Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ASSI-CZ s.r.o. IČ 261
42945se sídlem Jiráskovo nám.411 Kolin (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Jiráskovo nám 411 Kolin 28002
email: assi.cz@assi.cz
telefon: +420 777 33 77 09
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval l pověřence pro ochranu osobních údajů.
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které
správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění
smlouvy.
III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro
zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu
(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1
písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží
nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
 vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány
osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a
adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro
uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné
smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu
čl. 22 GDPR.
1IV.
Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních
vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
marketingu, nejdéle 15. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě
souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti
s provozováním e-shopu,
 zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
mezinárodní organizaci..
VI.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování
dle čl. 18 GDPR.
 právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu
nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření
k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních
údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že
jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu
přijímáte.
22. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami
ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních
údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi
těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zápůjčka zboží renegadehoofboots :
Pokud si nevíte s výběrem zboží rady kontaktujte nás rádi poradíme a
Pro tyto případy je k dispozici objednání zboží na zkoušku, bude zapůjčováno v pořadí dle objednávek. Na 7 kalendářních dní včetně dopravy , za cenu dle ceníku. Proti uhradě celkové běžné kupní ceny jako zalohy - jistiny a poštovného i případné dobírky . Zapůjčuje se jeden pár bot renegadehoofboots dle vybrané velikosti. Pro zápůjčku je omezené množství výrobků a bude zapůjčováno v pořadí dle došlé objednávky orientační termín zdělíme po telefonu !
U zkušebního zboží nelze vybrat barvu ! Což nebrání vyzkoušení užitných vlastností.
Zákazník má povinost vrátit zapůjčené zboží včas řádně vyčištěné nepoškozené na vlastní náklady a riziko dopravy.
Pokud se zákazník rozhodne pro koupi renegadehoofboots u nás je po vrácení zápůjčky zasláno vybrané stejné množství renegadehoofboots pouze za cenu poštovného a vlastní zápůjčka není účtována. V případě jen zápůjčky na vyzkoušení je po navrácených nepoškozených renegadehoofboots vrácena záloha od které je odečteno půjčovné.
V případě ztáty nebo zničení u zákazníka nebo při dopravě zpět je škoda uhrazena z slozené zálohy.
Taktéž pokud bude překročen termín pro vrácení může být poplatek za zápůjčku navýšen o poměrnou částku dle dní zvýšenou o 50% ceny půjčovného.

Vyloučení odpovědnosti :
Dovozce ani výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku „ bot pro koně renegadehoofboots „
Zvážení použití je na uživateli (= např. jezdci) Zda v je použití vhodné.
Uživatel bere na vědomí že bezpečnost závisí na stavu a typu povrchu (terénu) a že na různém povrchu jsou vlastnosti ovlivněny i počasím.
Dále pak uživatel bere na vědomí že výrobek nemusí být vhodný pro každého koně a to hlediska vlastností kopyt na konkrétním koni tak pohybových rozdílností jednotlivých koní. Je na uživateli zda předem bude konzultovat se svým kovářem či veterinářem vhodnost využití.
I zkušenosti jezdce je dobré zohlednit.

Podpora výrobce nebo dovozce je informativní a užitné vlastnosti jsou ovlivněny dalšími faktory uvedenými výše.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Při odstoupení od smlouvy 
bod : 1.32.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn
jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Musí být zboží nepoužité ! 
Případné opotřebení bude započítáno jako trojnásobek půjčovného !
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vzorový dopis

František Kupující
U zákazníka 3
123 45 Konzumentov
frantisek@kupujici.cz
tel.: 123456789

Internetový shop s.r.o.
Elektronická 9
987 65 Obchodňov

DOPORUČENĚ


V Konzumentově, 27. prosince 2008

Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku

Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal autorádio SuperCar ABC v hodnotě 1990 Kč, včetně DPH. Toto jsem od Vás obdržel dne 22. prosince 2008 (číslo faktury 123456).

Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem či samostatnou zásilkou na Vaší adresu (vyberte jednu z možností).

Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné třicetidenní lhůtě složenkou na moji výše uvedenou adresu či účet číslo 123456789/9876, vedený u Bezpečné banky, a.s.

S pozdravem


vlastnoruční podpis
František Zákazník
Facebook
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
 

Dovozce ani výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku „ bot pro koně renegadehoofboots „ Zvážení použití je na uživateli (= např. jezdci) Zda v je použití vhodné. Uživatel bere na vědomí že bezpečnost závisí na stavu a typu povrchu (terénu) a že na různém povrchu jsou vlastnosti ovlivněny i počasím. Dále pak uživatel bere na vědomí že výrobek nemusí být vhodný pro každého koně a to hlediska vlastností kopyt na konkrétním koni tak pohybových rozdílností jednotlivých koní. Je na uživateli zda předem bude konzultovat se svým kovářem či veterinářem vhodnost využití. I zkušenosti jezdce je dobré zohlednit. Podpora výrobce nebo dovozce je informativní a užitné vlastnosti jsou ovlivněny dalšími faktory uvedenými výše.
 
 
© renegadehoofboots.cz